0905.jpg(在所有黑暗之中,最後總會出現亮光的)

文章標籤

Drinker 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_7441_1.jpg

文章標籤

Drinker 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_4337_1.jpg

文章標籤

Drinker 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_1172_1.jpg  

文章標籤

Drinker 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

IMG_1345_1.jpg

文章標籤

Drinker 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_2458_1.jpg

「如果在夢裡,你去了天堂,還摘下一枝奇美的花朵。

如果當你醒來,那支花就在你手中。
啊!那接下來將如何?」(奥罕.帕慕克,「純真博物館」書摘)

文章標籤

Drinker 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

IMG_5878_1.jpg  

文章標籤

Drinker 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

0306.jpg

文章標籤

Drinker 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

IMG_2175_5.jpg  

文章標籤

Drinker 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_4645_1.jpg  

文章標籤

Drinker 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

IMG_7172_1 

文章標籤

Drinker 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

IMG_5064_0.jpg

文章標籤

Drinker 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

1014.jpg

文章標籤

Drinker 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

IMG_3542_1.jpg

文章標籤

Drinker 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

IMG_3465_2.jpg

文章標籤

Drinker 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()